Klachten

Om een klacht in behandeling te kunnen nemen moet deze aan de volgende voorwaarden voldoen:

- een klacht wordt schriftelijk of per email ingediend
- de klacht is voorzien van gegevens van de ouder(s)
- de klacht bevat een omschrijving van de aard van de klacht
- de klacht is voorzien van een (digitale) handtekening van de ouder(s)
- de klacht is voorzien van een datum

Klachtenregistratie

Elke klacht wordt geregistreerd in een klachtenregister dat wordt beheerd door de directie/ klachtencommissie. Per klacht worden de volgende gegevens opgenomen in het klachtenregister:
- Registratienummer klacht
- Naam en contactgegevens van de klant
- Omschrijving van de klacht
- Datum van binnenkomst
- Bevestigingsbrief en standpunt

Klachten worden altijd afgehandeld door de directie/ klachtencommissie. Zodra de klacht is afgehandeld wordt de klacht gearchiveerd in het klachtenregister.
Via het klachtenregister kan men de klacht terugvinden. De klacht wordt na afhandeling minimaal 1 jaar bewaard.

Bevestigingsbrief

De ouder ontvangt een schriftelijke bevestiging dat de klacht in behandeling is genomen (standaard bevestigingsbrief). Deze bevestiging wordt uiterlijk verstuurd drie werkdagen nadat de klacht is ontvangen. In de bevestigingsbrief wordt uitgelegd dat de klacht door de directie/klachtencommissie wordt behandeld, volgens welke stappen dat zal gebeuren en welke termijnen daarmee gemoeid zijn. Mocht de verwachte behandeltermijn langer zijn dan twee weken, dan wordt de klant tussentijds geïnformeerd over de voortgang van de klacht.
Daarnaast wordt de ouder geïnformeerd over de aansluiting bij de landelijke Geschillencommissie en de mogelijkheden die de ouder heeft om in beroep te gaan mocht de uitkomst niet naar tevredenheid zijn. Klachtenbehandeling geschiedt volgens het principe van hoor en wederhoor.

Uitkomst

Het uiteindelijke standpunt wordt uiterlijk zes weken na ontvangst aan de ouders meegedeeld. De reactie op de klacht wordt onderbouwd met feiten en argumenten.
Als er maatregelen worden getroffen naar aanleiding van de klacht, wordt kenbaar gemaakt op welke termijn deze maatregelen naar verwachting zullen worden geeffectueerd. Daarbij wordt nogmaals kenbaar gemaakt tot welke instantie de ouder zich kan wenden indien hij het niet eens is met de beslissing.

Ouder tevreden?

Twee dagen na versturen van de beslissing op de klacht wordt de ouder telefonisch benaderd om te informeren of de ouder tevreden is met de uitkomst van de klachtenprocedure.
Is de ouder niet tevreden met de beslissing en kiest hij ervoor de klacht voor te leggen aan de landelijke Geschillencommissie Kinderopvang dan wordt er volledige medewerking aan gegeven.

 

Bekijk onze video:

Kinderdagverblijf Jolie
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 030-2880789

 

Buitenschoolse opvang Paradise/Sport
Karawanken 1
3524 DA Utrecht
Telefoon: 06-49969032